Policy

Lotus koncernens policy för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö, personuppgifter samt uppförandekod.

KMA-policy

Inledning

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar

 • Krav i Lagar och förordningar
 • Kunders krav och önskemål
 • Våra egna krav och önskemål
 • Samt riskanalys i verksamhet och projekt

Nedanstående policys och mål kan lämnas ut på begäran och är då tillgängliga för allmänheten.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten.

Det är en förutsättning för att kunderna ska bli nöjda med sin investering. Och stanna kvar som kund. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

För att uppnå önskad kvalitet krävs att alla anställda är involverade och samarbetar detta gör vi genom att:

 • Rätt arbetssätt, genom god planering i förväg – Leverera rätt kvalité i alla led
 • Fullständiga kommunikationsvägar – Från beslut till utförande
 • Ha kompetenta medarbetare och ledare.
 • Modern maskinpark, egen förvaltning
 • Automatisk dokumentationsleverans
 • Arbeta med ständiga förbättringar

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.

Engagemang och kunskap hos chefer och medarbetare anser vi är en förutsättning för att detta arbete ska vara framgångsrikt. Vi utbildar våra medarbetare så att de har möjlighet att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Vi ser miljökrav i tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter som minimikrav.
Genom god transportledning optimerar vi våra transporter, vi delar med oss av vår kompetens gällande avfallshantering till våra kunder för att få dem att minimera uppkomsten av avfall. Vi strävar alltid efter att i största möjliga mån återanvända eller återvinna det material vi transporterar eller river. Vi anser att genom en sund hantering av avfall kan vi förebygga och påverka människors hälsa och miljön. Vi anser att en god avfallshantering också leder till en renare och mer ordningsam arbetsplats vilket vi ställer som krav på alla våra rivningar.

Genom att integrera miljöhänsyn i verksamheten använder vi oss av

 • Miljöoljor i alla maskiner vid nybeställning.
 • Euro 6 / EuroVI
 • Så långt det är möjligt använda drivmedel HVO100


Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Hos oss står alltid den anställde i fokus. Vi arbetar aktivt för att skapa en utvecklande arbetsmiljö ut efter individens förutsättningar och mål. Vi vill främja egna initiativ och uppmuntrar den enskilda individens strävan att förändra samt förbättra sin egen och sina kollegors arbetssituation. Vi tror på att en tillåtande miljö främjar en dynamisk arbetsplats där utveckling och effektivisering är viktiga grundpelare. Vår övertygelse är att individen får företaget att växa genom att ställa höga krav på sig själv och sin omgivning. Dessutom tror vi starkt på att hälsosam konkurrens inom organisationen skapar ett modernt och slagkraftigt företag. Hos oss ska ambition och målmedvetenhet uppmuntras för att företaget ständigt ska vara i rörelse framåt.

För att den anställde ska ha möjlighet att utföra ett professionellt och effektivt arbete måste denne ges de bästa förutsättningarna att lyckas. Att beakta den fysiska arbetsmiljön är alltid en naturlig del i hur vi förbereder och utför våra arbeten. Arbetsberedningar och riskanalyser görs inför utförande av samtliga arbeten och alla medverkande ska känna delaktighet samt vara väl införstådda i tillvägagångssätt och risker. I syfte att förebygga olyckor på våra arbetsplatser skall vi dokumentera och rapportera samtliga tillbud. Genom information, kommunikation samt att arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning alltid är besiktigade och håller hög standard skapar vi goda förutsättningar att minimera arbetsskador och olyckor.

Vår ambition är att vara en hälsosam och välmående arbetsplats. Vårt systematisk arbetsmiljöarbete omfattar en tydlig struktur gällande lyhördhet, undersökning, dokumentering, hälsofrämjande insatser samt uppföljning. Genom att tidigt fånga upp tendenser till ohälsa och missförhållanden är vi övertygade om att vi skapar de bästa förutsättningarna för en välmående arbetsplats. Återkommande insatser såsom medarbetarsamtal, hälsoundersökningar och medarbetarundersökningar blandas med riktade insatser för att förebygga ohälsa.

Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt hälso- och säkerhetstänk. Genom utbildning och vår medvetenhet om gamla normer och strukturer inom branschen och i vår organisation vill vi vara

vägledande i förändringsarbetet kring den föråldrande kulturen. Vår vision om att vara ett modernt företag är ett arbete som aldrig är färdigt.

 

Uppförandekod – Code of conduct

Klicka här

 

Policy gällande hantering av personuppgifter

Lotuskoncernen värnar om individens integritet.

Vi sprider inte information om våra medarbetare, kunder eller leverantörer till tredje part utan godkännande från den informationen berör. Vi lagrar och hanterar inte information utan samtycke och samlar inte information som inte har relevans för vår verksamhet. Som anställd, kund eller leverantör till någon av koncernens företag ska du känna dig trygg med att dina personuppgifter förvaras säkert. Hos oss råder full transparens och öppenhet gällande hur vi lagrar information, var informationen lagras samt vilken typ av information vi lagrar. Du som medarbetare, kund eller leverantör kan när som helst begära ut den information vi innehar som gäller dig.

Lotuskoncernen lagrar enbart information med tydligt syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Vi lagrar inte mer information än vi ytterst har behov av för att bedriva verksamhet och vi lagrar inte information under längre tid än nödvändigt.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få:

 • Information om behandling av dina personuppgifter
 • Tillgång till dina personuppgifter
 • Felaktiga uppgifter rättade
 • Dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används
 • Rätt till begränsning av behandling

Vi lagrar ej information gällande

 • Etnisk tillhörighet
 • Brott
 • Hälsa
 • Sexuell läggning
 • Facktillhörighet

Samtycke

All form av lagring och insamling av information måste ske i samtycke.

Dataskyddsförordningens krav vid inhämtning av samtycke omfattar att samtycket måste vara:

 • Informerat och förstått
 • Frivilligt, där så är tillämpligt
 • Otvetydigt

Tillsammans är vi den kompletta leverantören av rivning, transport och anläggning

Lotus Rivners Rivab Ak Schakt Lodab
Produktion: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår